ایمیل

کلمه عبور

نوع پنل


رمز عبور را فراموش کرده ام

فروش شارژ اینترنتی ایرانسل ,  همراه اول , تالیا , رایتل ...فروش میان فصل با 70 درصد تخفیف
ﮔﺮدو ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ (Juglansregia) از رده دوﻟﭙـﻪایﻫـﺎ، ﺗﻴـﺮه Fagales و ﺧــــﺎﻧﻮاده Juglandaceae ﻣــــﻲﺑﺎﺷــــﺪ ﮔــــﺮدوی ﺳﻴﺎه (Juglansnigra) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮق آﻣﺮﻳﻜـﺎی ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﮔـﺮدوی اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (Juglansregia) ﺑـﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻜـﺎن در ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ اروﭘﺎ، ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑـﻲ آﺳـﻴﺎ ﺗـﺎ ﻫﻴﻤﺎﻻﻳـﺎ و ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ ﭼـﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدو (2n 32) درﺧﺘﻲ ﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ اﺳ
دسته بندی مهندسی کشاورزی
بازدید ها 25
فرمت فایل docx
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
قیمت: 33,600 تومان
درخت گردو

فروشنده فایل

کد کاربری 1146
کاربر

طبقه بندی علمی

فرمانرو: گیاهان

Division : گیاهان گلدار

رده : دو لپه ای ها

راسته : junglandales

تیره: گردوییان

سرده : juglans

درخت گردو :

جوزیا گوز نام علمی juglans  از خانواده juglandaceae   است  انواع این درخت در چین، ژاپن ، فرانسه، آمریکا کشت می شود مهمترین گردوهای موجود در دنیا معروف به گردوی ایرانی است زیرا ابتدا از ایران به خاورمیانه و از آنجا به یونان و روم و سپس به انگلستان و بعد به آمریکا برده شده گردوی ایرانی تنها گونه ای از این خانواده است که مغز آن از نظر خوراکی مصرف اقتصادی دارد.

گردوی معمولی درختی است یک پایه که بلندی آن از 10 تا 5 متر قابل تغییر است، گردو دارای برگ های مرکب شاخه ای است و درخت یک پایه است که گل های نرو ماده روی یک درخت به صورت جداگانه ظاهر می شوند . گامت ای ماده گردو دگر گشن است گرده افشانی آن به وسیله باد انجام می شود و حشرات در آن نقشی ندارند.

 

 

ﮔﺮدو از ﻧﻈﺮ ﭼﻮب دارای اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ. ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔـﺮدو  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی رﻧﮓ زرد – ﻗﻬﻮهای، ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮای رﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود. ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو ﺳﺮﺷﺎر از روﻏـﻦ  ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺎزه و  ﻓـﺮآوری  ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲﺷـﻮد. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮔﺮدو در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﺳﺎزی، ﻏﺬاﻳﻲ و ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻧﻴﺰ ﻗﺪﻣﺖ ﻃـﻮﻻﻧﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ارزﺷـﻤﻨﺪ در اﻳـﺮان، ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آنﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی، اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ. 

ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﭼﻴﻦ ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از  1655508 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻴﺶﺗـﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔـﺮدو (ﺑـﺎ ﭘﻮﺳـﺖ) را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش اﻳـﺮان ﺑـﺎ ﺣـﺪود485000ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔـﺮدو در ﺟﻬـﺎن ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﺻﺎدرات 59625 ﺗﻦ (ﮔـﺮدو ﺑـﺪونﭘﻮﺳـﺖ) و ﺑـﻪارزش 359273 ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦﻛﺸـﻮر ﺻـﺎدر ﻛﻨﻨـﺪه ﮔـﺮدو ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش اﻳـﺮان در ﺑﻴﻦ 20 ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮدو ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

گردو (Juglans regia L.) درختی مهم و چند منظوره می باشد بطوریکه در باغبانی بخاطر میوه و در جنگل کاری برای چوب با ارزش آن و در داروسازی به عنوان یک گیاه دارویی و همچنین در احداث پارک ها می تواند به عنوان یک گیاه زینتی مورد استفاده قرار گیرد. در فلات ایران گردو در عرض جغرافیایی 29 تا39 درجه شمالی و طول جغرافیایی 45 تا 64 درجه شرقی، از زمین های کم ارتفاع تا مناطقی با ارتفاع 2500 متر، به صورت اهلی یا وحشی در شمال، غرب و مرکز کشور ایران یافت می شود. دانه های روغنی ، به دلیل داشتن میزان متفاوتی از انواع اسیدهای چرب، ارزش تجاری متفاوتی پیدا می کنند.

از نظر تغذیه ای مغز گردو بسیار مغذی است و بسته به رقم ترکیب آن متفاوت است. در اکثر ارقام مغز گردو حدود 60 درصد روغن دارد، که این مقدار از 70-52 درصد چربی بسته به رقم و منظقه متغیر است.

فواید مغز گردو در رژیم غذایی انسان علیه کلسترول بالا ثابت شده است . مشخص گردیده است که میزان مصرف متعادلی از مغز گردو سطح کلسترول خون یا لیپوپروتئین کم تراکم (low Density lipoprotein ) را تا حدود 16 درصد در مردان کاهش می دهد . همچنین ثابت شده است که مغز گردو در جلوگیری از بروز بیماریهای قلبی موثر است . مغز اغلب خشک دوگاه (Monounsaturated) شامل لینولئیک اسید و لینولنیک اسید است.

 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
نمونه سوالات استخدامی دامپزشکی
نمونه سوالات استخدامی دامپزشکی
قیمت: 1,200 تومان
دانلود نمونه سوالات استخدامی دامپزشکی دانلود نمونه سوالات استخدامی دامپزشکی
پاورپوینت بقولات و حبوبات
پاورپوینت بقولات و حبوبات
قیمت: 2,000 تومان
دانلود پاورپوینت بقولات و حبوبات دانلود پاورپوینت بقولات و حبوبات
تحقیقی در مورد چمن و گیاهان پوششی
تحقیقی در مورد چمن و گیاهان پوششی
قیمت: 5,000 تومان
دانلود تحقیقی در مورد چمن و گیاهان پوششی دانلود تحقیقی در مورد چمن و گیاهان پوششی
تحقیق و مقاله ای در مورد بررسی کشت و سازگاری سر خار گل در شمال تهران
تحقیق و مقاله ای در مورد بررسی کشت و سازگاری سر خار گل در شمال تهران
قیمت: 5,000 تومان
دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد بررسی کشت و سازگاری سر خار گل در شمال تهران دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد بررسی کشت و سازگاری سر خار گل در شمال تهران
پاورپوینت مقاله کم آبیاری
پاورپوینت مقاله کم آبیاری
قیمت: 1,000 تومان
دانلود پاورپوینت مقاله کم آبیاری دانلود پاورپوینت مقاله کم آبیاری
تحقیقی در مورد رازیانه
تحقیقی در مورد رازیانه
قیمت: 3,500 تومان
دانلود تحقیقی در مورد رازیانه دانلود تحقیقی در مورد رازیانه
تحقیقی در مورد نماتد کیست غلات
تحقیقی در مورد نماتد کیست غلات
قیمت: 3,000 تومان
دانلود تحقیقی در مورد نماتد کیست غلات دانلود تحقیقی در مورد نماتد کیست غلات
تحقیقی در مورد گیاه پنیرک
تحقیقی در مورد گیاه پنیرک
قیمت: 3,000 تومان
دانلود تحقیقی در مورد گیاه پنیرک دانلود تحقیقی در مورد گیاه پنیرک
تحقیق و مقاله ای در مورد ویژگی های گیاه دم اسب
تحقیق و مقاله ای در مورد ویژگی های گیاه دم اسب
قیمت: 7,000 تومان
دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد ویژگی های گیاه دم اسب دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد ویژگی های گیاه دم اسب
تحقیق و مقاله ای در مورد نخود فرنگی
تحقیق و مقاله ای در مورد نخود فرنگی
قیمت: 3,500 تومان
دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد نخود فرنگی دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد نخود فرنگی
تحقیق و مقاله ای در مورد گل ارکیده
تحقیق و مقاله ای در مورد گل ارکیده
قیمت: 4,500 تومان
دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد گل ارکیده دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد گل ارکیده
پاورپوینت تحقیق بادام مربوط به درس میوه های مناطق معتدله
پاورپوینت تحقیق بادام مربوط به درس میوه های مناطق معتدله
قیمت: 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت تحقیق بادام مربوط به درس میوه های مناطق معتدله دانلود پاورپوینت تحقیق بادام مربوط به درس میوه های مناطق معتدله
زیستگاه و دشمنان طبیعی
زیستگاه و دشمنان طبیعی
قیمت: 5,000 تومان
دانلود زیستگاه و دشمنان طبیعی دانلود زیستگاه و دشمنان طبیعی
کشت مخلوط
کشت مخلوط
قیمت: 5,000 تومان
دانلود کشت مخلوط دانلود کشت مخلوط
جایگاه کودهای آلی در کشاورزی ارگانیک
جایگاه کودهای آلی در کشاورزی ارگانیک
قیمت: 5,000 تومان
دانلود جایگاه کودهای آلی در کشاورزی ارگانیک دانلود جایگاه کودهای آلی در کشاورزی ارگانیک
فروش میان فصل با 70 درصد تخفیفهسته گیر آلبالو
پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل بوکر

بالا