ایمیل

کلمه عبور

نوع پنل


رمز عبور را فراموش کرده ام

فروش شارژ اینترنتی ایرانسل ,  همراه اول , تالیا , رایتل ...فروش میان فصل با 70 درصد تخفیف
پژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری همراه با یک مقاله علمی پژوهشی از روی خود پژوهش
دسته بندی تربیت بدنی
بازدید ها 379
فرمت فایل docx
حجم فایل 11.369 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 140
قیمت: 199,000 تومان
بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

فروشنده فایل

کد کاربری 1230
کاربر

پژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

همراه با یک مقاله علمی پژوهشی استخراج شده از پایان نامه بسیار بسیار تکمیل و با 90 درصد تخفیف ارائه می شود

 

هم پژوهش هم مقاله قابل ویرایش هستند.

 

 چکیده

کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

 تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه  شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی كه بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یك راستا و ایستادن روی یك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

 نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

کلیدواژه ها:  آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا

 

 فهرست مطالب

 

فصل اول : طرح تحقیق

1-1)  مقدمه ..........................................................................................................2

1-2)  بیان مسأله.....................................................................................................4

1-3)  ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................7

1-4)  اهداف تحقیق...................................................................................................9

1-4-1)  هدف کلی....................................................................................................9

1-4-2)  اهداف اختصاصی............................................................................................9

1-5)  فرضیه های تحقیق.............................................................................................10

1-6)  پیش فرض های تحقیق........................................................................................12

1-7)  محدودیت های تحقیق.........................................................................................12

1-8)  نحوه رعایت نکات اخلاقی.....................................................................................13

1-9)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی.............................................................................13

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1)  مقدمه............................................................................................................17

2-2)  مبانی نظری تحقیق............................................................................................18

2-2-1)  کنترل پوسچرال..............................................................................................18

2-2-2)  سیستم های کنترل پوسچر...............................................................................21

2-2-3)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا..............................................................................23

2-2-4)  راست قرار گرفتن بدن......................................................................................24

2-2-5)  تون عضلانی.................................................................................................25

2-2-6)  تون پوسچرال................................................................................................25

2-2-7)  محدوده تعادل در زمان ایستادن..........................................................................27

2-2-8)  راهبردهای فعال.............................................................................................28

2-2-9)  تعادل قدامی- خلفی.......................................................................................29

2-2-10)  راهبرد لگن.................................................................................................31

2-2-11)  راهبرد گام برداشتن......................................................................................32

2-2-12)  تعادل داخلی- خارجی...................................................................................34

2-2-13)  سازگاری راهبرد حرکتی................................................................................34

2-2-14)  بیومکانیک های تعادل....................................................................................36

2-2-15)  فیزیولوژی تعادل...........................................................................................37

2-2-16)  سیستم بینایی و کنترل تعادل.........................................................................39

2-2-17)  سیستم دهلیزی و تعادل...............................................................................41

2-2-18)  سیستم حس عمقی و تعادل.........................................................................44

2-2-19)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل................................................................45

2-2-20)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل.........................................................50

2-2-21)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.................................................................51

2-3)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف..............................................................................52

2-4)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی........................................................................53

2-5)  ارزیابی ترکیب بدنی..........................................................................................57

2-5-1)  شاخص توده بدن..........................................................................................58

2-5-2)  درصد چربی.................................................................................................58

2-6)  تیپ بدنی.....................................................................................................59

2-6-1)  فربه پیکری.................................................................................................59

2-6-2)  عضلانی پیکری............................................................................................59

2-6-3)  لاغر پیکری..................................................................................................60

2-7)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل........................................................61

2-8)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران....................................63

2-9)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................65

2-10)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور......................................................................65

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1)  مقدمه...........................................................................................................71

3-2)  نوع تحقیق.......................................................................................................72

3-3)  جامعه آماری....................................................................................................72

3-4)  نمونه آماری.....................................................................................................72

3-5)  متغیرهای تحقیق...............................................................................................72

3-6)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی............................................................73

3-7)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا..................................................................77

3-8)  دستکاری دشواری تکلیف......................................................................................83

3-9)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق..............................................................84

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق......................................................................84

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1) مقدمه.............................................................................................................86

4-2)  بررسی توصیفی داده ها......................................................................................87

4-3)  آزمون فرضیه های پژوهش....................................................................................90

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1)  مقدمه...........................................................................................................119

5-2) خلاصه تحقیق...................................................................................................119

5-3)  تفسیر نتایج.....................................................................................................120

5-4)  نتیجه گیری......................................................................................................126

5-4)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق............................................................................126

5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین..............................................................................127

فهرست منابع..........................................................................................................128

پیوست..................................................................................................................130

 

قیمت اصلی پژوهش + مقاله علمی پژوهشی استخراج شده از پژوهش بیش از 1800000 (یک میلیون هشتصد هزار) تومان است

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی
پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی
قیمت: 31,000 تومان
دانلود پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی دانلود پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی
پاورپوینت ماده های دوومیدانی
پاورپوینت ماده های دوومیدانی
قیمت: 37,000 تومان
دانلود پاورپوینت ماده های دوومیدانی دانلود پاورپوینت ماده های دوومیدانی
پاورپوینت نقش مربی
پاورپوینت نقش مربی
قیمت: 13,000 تومان
دانلود پاورپوینت نقش مربی دانلود پاورپوینت نقش مربی
پاورپوینت فیزیولوژی تئوری درجه 3
پاورپوینت فیزیولوژی تئوری درجه 3
قیمت: 17,000 تومان
دانلود پاورپوینت فیزیولوژی تئوری درجه 3 دانلود پاورپوینت فیزیولوژی تئوری درجه 3
پاورپوینت رشد
پاورپوینت رشد
قیمت: 16,000 تومان
دانلود پاورپوینت رشد دانلود پاورپوینت رشد
پاورپوینت اصول برنامه ریزی و تمرین
پاورپوینت اصول برنامه ریزی و تمرین
قیمت: 17,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی و تمرین دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی و تمرین
پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی
پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی
قیمت: 25,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی
پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی
پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی
قیمت: 16,000 تومان
دانلود پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی دانلود پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی
پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی
پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی
قیمت: 23,500 تومان
دانلود پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی دانلود پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی
پاورپوینت آناتومی عناصر اسکلتی
پاورپوینت آناتومی عناصر اسکلتی
قیمت: 64,800 تومان
دانلود پاورپوینت آناتومی عناصر اسکلتی دانلود پاورپوینت آناتومی عناصر اسکلتی
مفاصل
مفاصل
قیمت: 34,200 تومان
دانلود مفاصل دانلود مفاصل
پاورپوینت عضلات صورت و گردن
پاورپوینت عضلات صورت و گردن
قیمت: 53,100 تومان
دانلود پاورپوینت عضلات صورت و گردن دانلود پاورپوینت عضلات صورت و گردن
پاورپوینت معرفی انواع استخوان ها
پاورپوینت معرفی انواع استخوان ها
قیمت: 47,700 تومان
دانلود پاورپوینت معرفی انواع استخوان ها دانلود پاورپوینت معرفی انواع استخوان ها
پاورپوینت آناتومی بدن انسان
پاورپوینت آناتومی بدن انسان
قیمت: 25,000 تومان
دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان
پاورپوینت مقاله مفهوم تغذیه
پاورپوینت مقاله مفهوم تغذیه
قیمت: 53,000 تومان
دانلود پاورپوینت مقاله مفهوم تغذیه دانلود پاورپوینت مقاله مفهوم تغذیه
فروش میان فصل با 70 درصد تخفیفهسته گیر آلبالو
پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل بوکر

بالا