ایمیل

کلمه عبور

نوع پنل


رمز عبور را فراموش کرده ام

فروش شارژ اینترنتی ایرانسل ,  همراه اول , تالیا , رایتل ...فروش میان فصل با 70 درصد تخفیف
پژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری همراه با یک مقاله علمی پژوهشی از روی خود پژوهش
دسته بندی تربیت بدنی
بازدید ها 277
فرمت فایل docx
حجم فایل 11.369 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 140
قیمت: 199,000 تومان
بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

فروشنده فایل

کد کاربری 1230
کاربر

پژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

همراه با یک مقاله علمی پژوهشی استخراج شده از پایان نامه بسیار بسیار تکمیل و با 90 درصد تخفیف ارائه می شود

 

هم پژوهش هم مقاله قابل ویرایش هستند.

 

 چکیده

کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

 تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه  شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی كه بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یك راستا و ایستادن روی یك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

 نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

کلیدواژه ها:  آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا

 

 فهرست مطالب

 

فصل اول : طرح تحقیق

1-1)  مقدمه ..........................................................................................................2

1-2)  بیان مسأله.....................................................................................................4

1-3)  ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................7

1-4)  اهداف تحقیق...................................................................................................9

1-4-1)  هدف کلی....................................................................................................9

1-4-2)  اهداف اختصاصی............................................................................................9

1-5)  فرضیه های تحقیق.............................................................................................10

1-6)  پیش فرض های تحقیق........................................................................................12

1-7)  محدودیت های تحقیق.........................................................................................12

1-8)  نحوه رعایت نکات اخلاقی.....................................................................................13

1-9)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی.............................................................................13

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1)  مقدمه............................................................................................................17

2-2)  مبانی نظری تحقیق............................................................................................18

2-2-1)  کنترل پوسچرال..............................................................................................18

2-2-2)  سیستم های کنترل پوسچر...............................................................................21

2-2-3)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا..............................................................................23

2-2-4)  راست قرار گرفتن بدن......................................................................................24

2-2-5)  تون عضلانی.................................................................................................25

2-2-6)  تون پوسچرال................................................................................................25

2-2-7)  محدوده تعادل در زمان ایستادن..........................................................................27

2-2-8)  راهبردهای فعال.............................................................................................28

2-2-9)  تعادل قدامی- خلفی.......................................................................................29

2-2-10)  راهبرد لگن.................................................................................................31

2-2-11)  راهبرد گام برداشتن......................................................................................32

2-2-12)  تعادل داخلی- خارجی...................................................................................34

2-2-13)  سازگاری راهبرد حرکتی................................................................................34

2-2-14)  بیومکانیک های تعادل....................................................................................36

2-2-15)  فیزیولوژی تعادل...........................................................................................37

2-2-16)  سیستم بینایی و کنترل تعادل.........................................................................39

2-2-17)  سیستم دهلیزی و تعادل...............................................................................41

2-2-18)  سیستم حس عمقی و تعادل.........................................................................44

2-2-19)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل................................................................45

2-2-20)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل.........................................................50

2-2-21)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.................................................................51

2-3)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف..............................................................................52

2-4)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی........................................................................53

2-5)  ارزیابی ترکیب بدنی..........................................................................................57

2-5-1)  شاخص توده بدن..........................................................................................58

2-5-2)  درصد چربی.................................................................................................58

2-6)  تیپ بدنی.....................................................................................................59

2-6-1)  فربه پیکری.................................................................................................59

2-6-2)  عضلانی پیکری............................................................................................59

2-6-3)  لاغر پیکری..................................................................................................60

2-7)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل........................................................61

2-8)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران....................................63

2-9)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................65

2-10)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور......................................................................65

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1)  مقدمه...........................................................................................................71

3-2)  نوع تحقیق.......................................................................................................72

3-3)  جامعه آماری....................................................................................................72

3-4)  نمونه آماری.....................................................................................................72

3-5)  متغیرهای تحقیق...............................................................................................72

3-6)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی............................................................73

3-7)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا..................................................................77

3-8)  دستکاری دشواری تکلیف......................................................................................83

3-9)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق..............................................................84

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق......................................................................84

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1) مقدمه.............................................................................................................86

4-2)  بررسی توصیفی داده ها......................................................................................87

4-3)  آزمون فرضیه های پژوهش....................................................................................90

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1)  مقدمه...........................................................................................................119

5-2) خلاصه تحقیق...................................................................................................119

5-3)  تفسیر نتایج.....................................................................................................120

5-4)  نتیجه گیری......................................................................................................126

5-4)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق............................................................................126

5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین..............................................................................127

فهرست منابع..........................................................................................................128

پیوست..................................................................................................................130

 

قیمت اصلی پژوهش + مقاله علمی پژوهشی استخراج شده از پژوهش بیش از 1800000 (یک میلیون هشتصد هزار) تومان است

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
طرح درس تربیت بدنی
طرح درس تربیت بدنی
قیمت: 3,000 تومان
دانلود طرح درس تربیت بدنی دانلود طرح درس تربیت بدنی
تغذیه ورزشی در بهبود عملکرد ورزشکاران
تغذیه ورزشی در بهبود عملکرد ورزشکاران
قیمت: 1,000 تومان
دانلود تغذیه ورزشی در بهبود عملکرد ورزشکاران دانلود تغذیه ورزشی در بهبود عملکرد ورزشکاران
پاورپوینت آمادگی جسمانی
پاورپوینت آمادگی جسمانی
قیمت: 1,000 تومان
دانلود پاورپوینت آمادگی جسمانی دانلود پاورپوینت آمادگی جسمانی
فایل word تحقیق رشته تربیت بدنی با موضوع ورزش و حرکت درمانی
فایل word تحقیق رشته تربیت بدنی با موضوع ورزش و حرکت درمانی
قیمت: 19,000 تومان
دانلود فایل word تحقیق رشته تربیت بدنی با موضوع ورزش و حرکت درمانی دانلود فایل word تحقیق رشته تربیت بدنی با موضوع ورزش و حرکت درمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی
قیمت: 19,000 تومان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی
سیستم های بازی در ورزش فوتسال
سیستم های بازی در ورزش فوتسال
قیمت: 10,000 تومان
دانلود سیستم های بازی در ورزش فوتسال دانلود سیستم های بازی در ورزش فوتسال
ورزش انفرادی و دونفره بدمینتون
ورزش انفرادی و دونفره بدمینتون
قیمت: 13,500 تومان
دانلود ورزش انفرادی و دونفره بدمینتون دانلود ورزش انفرادی و دونفره بدمینتون
پاورپوینت دوره های تمرینی
پاورپوینت دوره های تمرینی
قیمت: 12,000 تومان
دانلود پاورپوینت دوره های تمرینی دانلود پاورپوینت دوره های تمرینی
پاورپوینت تغذیه ورزشی
پاورپوینت تغذیه ورزشی
قیمت: 18,000 تومان
دانلود پاورپوینت تغذیه ورزشی دانلود پاورپوینت تغذیه ورزشی
پاورپوینت اصول و مبانی تمرین و آمادگی جسمانی
پاورپوینت اصول و مبانی تمرین  و  آمادگی جسمانی
قیمت: 17,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تمرین  و  آمادگی جسمانی دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تمرین  و  آمادگی جسمانی
پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی
پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی
قیمت: 18,000 تومان
دانلود پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی دانلود پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی
پاورپوینت اصول علمی در طراحی علم تمرین
پاورپوینت اصول علمی در طراحی علم تمرین
قیمت: 34,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصول علمی در طراحی علم تمرین دانلود پاورپوینت اصول علمی در طراحی علم تمرین
پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین
پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین
قیمت: 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین دانلود پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین
پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی)
پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی)
قیمت: 3,000 تومان
دانلود پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی) دانلود پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی)
پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش
پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش
قیمت: 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش دانلود پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش
فروش میان فصل با 70 درصد تخفیفهسته گیر آلبالو
پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل بوکر

بالا